حضور دکتر پیمان عباسیان در میز خدمت حقوقی

دکتر پیمان عباسیان نماینده مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت شمالغرب کشور با حضور در میز خدمت حقوقی شهر تبریز به مشاوره و راهنمایی های حقوقی پرداخت. میزهای خدمت حقوقی که با هدف خدمت رسانی و ارتقای سطح دانش حقوقی عموم مردم و راهنمایی آنها تشکیل میشود از اقدامات بسیار مفید و پسندیده است. دکتر پیمان عباسیان به همراه جمعی دیگر از حقوقدانان در این میز خدمت شرکت کردند.

سایر اخبار: