فقه و حقوق معاصر
سال چهارم، شماره هفتم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷