فقه و حقوق معاصر
سال هشتم، شماره بیست و یکم، پاییز ۱۴۰۱