فقه و حقوق معاصر
سال ششم ، شماره چهاردهم، زمستان۱۳۹۹