فصلنامه فقه و حقوق معاصر
سال ششم، شماره دوازدهم، تابستان ۱۳۹۹