محمدرضا جدائی[۱]

چکیده

آزمایش های پزشکی جزء ادله اثبات دعوا محسوب می شوند که با توجه به پیشرفت علم و تکنوژی رفته رفته جای ادله ای مانند اقرار و شهادت و می گیرند این ادله در اثبات اکثر جرایم کاربرد دارد اما انچه در حقوق خانواده کاربرد دارد اثبات تجاوز به عنف می باشد علاوه بر آن اثبات نسب نیز امری هست که در حوزه خانواده با استفاده از آزمایش های پزشکی تعیین تکلیف می شود؛ در حال حاضر آزمایشDNAمعروفترینو پرکاربردترین این آزمایشات در امر نسب است.این آزمایش با قطعیت و اعتبار علمی بالا و قلمرو کاربردي وسیع آن در پزشکی قانونی شایان توجه است و میزان قطعیت آن را با توجه به متدهاي جدید بررسی مولکولیDNAو دستگاهABI،۹۹درصد ونیز در صورت اجراي کامل آزمایش و استفاده از مارکرهاي ژنتیکی بیشتر،۱۰۰درصد دانسته اند.

ارزش نظریه پزشکی قانونی در خصوص نسب با توجه به آزمایشات ژنتیکی مساوي با ارزش امارات قضایی است وبه تنهایی موجب اثبات ومهمتراز آن نفی نسب نمی شود، زیرا اماره ظن است و اعتبار آن بستگی به ایجاد علم براي قاضی دارد.

کلمات کلیدی: آزمایش های پزشکی، ادله اثبات دعوا، امارات قضایی، علم قاضی

[۱] – دانشجوی رشته فقه و حقوق دانشگاه بین المللی چرخ نیلوفری آذربایجان

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
41 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: