هاشم مجتهدی[۱]

چکیده

عقیم سازی عبارت است از نا باروری مرد یا زنی که به طور طبیعی توانایی بارورکردن (برای مردان) یا بارورشدن (برای زنان) را داشته باشد. عقیم سازی نیز در مردان به صورتهای مختلفی انجام می-شود مانند اخته کردن و یا وازکتومی مرد به صورت بستن لوله ای، که حامل منی است.

 در پیشگیری از بارداری به صورت موقت در بین فقهاء اختلاف وجود دارد چنان که فقهای مذاهب أربعه ی اهل سنت معتقدند که منع حمل موقت در صورت نیاز و ضرورت جایز است در غیر این صورت حرام است. یا در مورد عزل اتفاق نظر دارند که در کل جایز است ولی در عین حال مکروه است. عقیم سازی دائم و موقت در صورت اضطرار و حرج شدید و… از نظر فقه امامیه و فقها متاخر مذاهب اربعه اهل سنت جایز است.

واژگان کلیدی: عقیم سازی، مبانی فقهی، مذاهب خمسه، حکم شرعی، قواعد فقهی

[۱] – دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم. mojtahedi.h.yahoo.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
300 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: